Η παρούσα ερευνητική πρόταση αποτελεί την πρώτη απόπειρα για μια συνολική συγκριτική γλωσσολογική μελέτη των μικρασιατικών διαλέκτων της Ελληνικής. Ο πρωταρχικός της στόχος είναι να παράσχει την πρώτη πλήρη συγκριτική μελέτη των τριών διαλέκτων, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί ως τώρα τόσο από την ελληνική όσο και από την διεθνή γλωσσολογική κοινότητα. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα υιοθετεί μια νέα προοπτική σε σχέση με τη γλωσσική αλλαγή και τη μελέτη της γλωσσικής ποικιλίας, θέματα τα οποία αποτελούν βασικούς πυρήνες ενδιαφέροντος τόσο για τη διαλεκτολογία όσο και για το χώρο της γλωσσικής επαφής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ελληνικές μικρασιατικές διάλεκτοι αποτελούν μοναδική περίπτωση για αυτούς τους επιστημονικούς τομείς, καθώς, μολονότι έχουν κοινή καταγωγή, αποκλίνουν τόσο πολύ η μία από την άλλη (αν και υπό την επιρροή της ίδιας κυρίαρχης γλώσσας, της Τουρκικής), ώστε σήμερα να θεωρούνται ξεχωριστές διάλεκτοι. Ας σημειωθεί ότι η Ελληνική και η Τουρκική ανήκουν σε διαφορετικές γλωσσικές οικογένειες (Ινδο-Ευρωπαϊκή – Αλταϊκή, αντίστοιχα) και σε διαφορετικές τυπολογικές ομάδες (διαχυτική – συγκολλητική). Επιπλέον, μολονότι η έρευνα της διαλεκτικής αλλαγής και της γλωσσικής επαφής ανθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως με δεδομένα από τις Γερμανικές και τις Ρομανικές γλώσσες (π.χ. Thomason 2001, Anderwald & Kortmann 2002, Stolz et al. 2008, Matras 2009), παρατηρείται ελάχιστο ενδιαφέρον για τις ελληνικές μικρασιατικές διαλέκτους, με εξαίρεση κάποια σχόλια για τα Καππαδοκικά στους Thomason & Kaufman (1988), Thomason (2001) και σε μερικές πρόσφατες μελέτες (βλ. παραπάνω). Κατά συνέπεια, μια λεπτομερειακή ανάλυση, όπως αυτή που προτείνεται εδώ, θα άνοιγε το δρόμο για την κατανόηση της φύσης και των μηχανισμών της γλωσσικής αλλαγής στο επίπεδο τόσο της διαλεκτικής ποικιλίας όσο και της γλωσσικής επαφής.

  Επιπλέον, η παρούσα ερευνητική πρόταση αποτελεί την πρώτη απόπειρα στην Ελλάδα να συνενώσει την πληροφορική, την τεχνολογία της πληροφορίας (ΤΠ) και τη θεωρητική γλωσσολογία, με στόχο την επιστημονική παρουσίαση των ελληνικών διαλεκτικών δεδομένων στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την μορφή μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και ενός ηλεκτρονικού λεξικού. Είναι προφανές ότι αρκετές γλωσσολογικές μελέτες στον ελληνικό χώρο έχουν ήδη επικεντρωθεί στη συλλογή και ανάλυση διαλεκτικού υλικού. Ωστόσο, δεν έχει επιχειρηθεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η ψηφιακή παρουσίαση τόσο του πρωτογενούς όσο και του επεξεργασμένου διαλεκτικού υλικού, με την χρήση των πιο σύγχρονων προγραμμάτων και επί τη βάσει των αρχών της ΤΠ.