• Συλλογή προφορικού υλικού
 • Συλλογή γραπτού υλικού
 • Ψηφιοποίηση προφορικού και γραπτού υλικού
 • Μαρκάρισμα μεταγλωσσικών πληροφοριών εθνογλωσσολογικού χαρακτήρα
 • Επισημείωση και μεταγραφή επιλεγμένων κειμένων από το corpus
 • Ανάπτυξη της βάσης δεδομένων
 • Σχεδιασμός της μακροδομής του ηλεκτρονικού λεξικού
 • Ανάπτυξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας
 • Ανάλυση συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων
 • Σύγκριση των υπό εξέταση γλωσσικών ποικιλιών
 • Ανάπτυξη της μικροδομής του ηλεκτρονικού λεξικού και εισαγωγή λημμάτων
 • Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
 • Συγγραφή επιστημονικών άρθρων
 • Συμμετοχή σε συνέδρια - workshops