Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι να μελετήσει συστηματικά τα Ποντιακά, τα Καππαδοκικά και τα Αϊβαλιώτικα, τρεις γλωσσικές ποικιλίες που απειλούνται με εξαφάνιση. Αξιοποιώντας προγενέστερη έρευνα, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της θεωρητικής και ιστορικής γλωσσολογίας, της διαλεκτολογίας και της γλωσσικής επαφής, επιδιώκει τη μελέτη των συγκεκριμένων διαλέκτων με σκοπό να αποκαλυφθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους σε συγχρονικό επίπεδο, να επισημανθεί η εξέλιξή τους, να χαρτογραφηθεί η διαφοροποίησή τους, αλλά και να εντοπισθούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τις υπόλοιπες Νεοελληνικές διαλέκτους. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει μία εμπεριστατωμένη ανάλυση συγκεκριμένων φαινομένων που θα διαφωτίσουν τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές τυπολογικά γλώσσες επιδρούν η μία στην άλλη, αφού οι διάλεκτοι προέρχονται από γλώσσα διαχυτική (Ελληνικά) αλλά έχουν δεχτεί την επίδραση της συγκολλητικής Τουρκικής.

  Η έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνιογλωσσικές και ιστορικές παραμέτρους, θα αναδείξει και θα συλλέξει πρωτογενές και δευτερογενές υλικό που θα αποτελέσει την αφετηρία για μελλοντικές έρευνες για τα Ελληνικά της Μ.Ασίας. Προφορικό και γραπτό υλικό μεγάλου εύρους θα αρχειοθετηθεί και θα οργανωθεί σε μία ψηφιακή βάση δεδομένων. Νέα δεδομένα θα καταγραφούν με τις μεθόδους της εθνο-γλωσσολογίας, παράλληλα με την ψηφιοποίηση παλαιοτέρων καταγραφών. Ένα σημαντικό μέρος του πρωτογενούς υλικού θα μεταγραφεί και θα σχολιαστεί με την χρήση του πιο σύγχρονου εξοπλισμού. Γραπτό υλικό θα ψηφιοποιηθεί, και ένα μέρος αυτού, που θα επιλεγεί σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια (χρονολόγηση, προέλευση, αξιοπιστία), θα μεταγραφεί. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημοσίευση σημαντικού αριθμού άρθρων και την έκδοση ενός τόμου για τα Μικρασιατικά Ελληνικά. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό λεξικό, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένη σελίδα. Θα περιλαμβάνει περίπου 2.500 συγκριτικά λήμματα για τις τρεις μικρασιατικές διαλέκτους. Η δυναμική του μακροδομή θα επιτρέπει στους χρήστες να εφαρμόζουν πολλαπλά κριτήρια στις μηχανές αναζήτησης, ενώ όσον αφορά το επίπεδο της μικροδομής, θα υπάρχει πρόσβαση σε μια ποικιλία από δεδομένα (γραπτά, ακουστικά, οπτικά, βίντεο).