ΚΑΘ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΛΛΗ
Συντονίστρια προγράμματος AMIGRE
Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Πάτρα
26504 - Greece
Email: ralli@upatras.gr
Τηλ/Fax: +30 2610 996230